fbpx

Informace o zpracování
osobních údajů

Naše společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) správcem Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, ke splnění zákonných povinností správce, případně je založeno na Vámi uděleném souhlasu. Vzhledem k tomuto zpracování Vás informujeme podle čl. 13 GDPR takto:

 • správcem osobních údajů je: Happy Production spol. s r.o., IČ: 07096976, se sídlem Červnová 1055/14, Praha 8 – Ďáblice, 182 00. Správce osobních údajů lze kontaktovat na adrese sídla, případně emailem na adrese info@happyproduction.cz či telefonicky na telefonním čísle +420 602 339 569. Internetové stránky správce jsou www.happyproduction.cz.
 • Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva uzavřená mezi Vámi a správcem, povinnosti správce uložené zákonem, případně Vámi udělený souhlas.
 • Účely zpracování, pro které jsou Vaše osobní údaje určeny, jsou zejména: evidence zákazníků, oslovování zákazníků, archivace.
 • Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemců: smluvní dodavatelé, popřípadě externí účetní. Tito příjemci rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů.
 • Ze zemí mimo Evropskou unii mohou být Vaše osobní údaje předány do Švýcarska. Komise EU svým rozhodnutím potvrdila, že Švýcarsko poskytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy budou uloženy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu pěti let od skončení účinnosti smlouvy, údaje zpracovávané za účelem plnění právních povinností budou zpracovávané po dobu určenou zákonem.
 • Máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům dle článku 15 GDPR – získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte dále právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
  – účely zpracování,
  – kategorie dotčených osobních údajů,
  – příjemci Vašich osobních údajů,
  – plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
  – existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  – právo podat stížnost u dozorového úřadu,
  – veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, budou-li,
  – skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

 

 • máte právo požadovat od správce opravu Vašich osobních údajů v případě nepřesností v souladu s čl. 16 GDPR
 • máte právo na výmaz Vašich osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR
 • máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 GDPR
 • máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bezodkladně ukončí.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 dle čl. 77 GDPR
 • poskytování Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy a nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce s Vámi nebude moci předmětnou smlouvu uzavřít.

 

V Praze dne 25. května 2018

 

………………………………..
Petr Lízálek, jednatel společnosti